вход | регистрация | забыл пароль
подписаться на рассылку:

Мобільні групи з моніторингу дотримання конституційних прав та свобод громадян

  Реалізація проекту здійснюється за підтримкою OSCE

Проблематика дотримання прав людини в оперативно-службовій діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ з’явилася після оз-найомлювального візиту делегації МВС України до Страсбурга в 1997 році на запрошення Програми Ради Європи "Поліція та права людини у 1997-2000 рр.", до складу якої увійшов професор В.О. Соболєв. З того часу почалася робота в Університеті внутрішніх справ м. Харкова із літературою за даною проблематикою. Згодом Національний університет внутрішніх справ у рамках співробітницт­ва з Програмою Ради Європи "Поліція та права людини в 21 столітті" протягом 2003-2004 років організував та провів серію навчальних тренінгів [8] для працівників кримінального блоку, слідчих та викладачів вищих навчаль-них закладів системи МВС України, а саме: серія тренінгів "Поліція та права людини: "Впровадження матеріалів викладача", які було прове-дено в Харкові, Сумах, Запоріжжі, Одесі, Алушті, та в яких узяли участь понад 160 учасників з 10 регіонів України. Протягом літа 2004 р. було проведено три спеціалізованих тренінги "Процесуальне інтерв’ю", які було присвячено запровадженню нових методів проведення допиту на досудовому слідстві. Ще два тренінги було присвячено правам підлітків та тренінг з прав людини для осіб, які вже брали участь у програмі та виявили особливу зацікавленість у сфері прав людини й роботи поліції.

Тренінги проводилися за однотипною програмою. Програма тренінгів влючала:

  • знайомство з процесом реалізації Програми Ради Європи "Поліція і права людини в ХХІ столітті";
  • ознайомлення слухачів з Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (ЄКПЛ);
  • презентацію експертом Центру прав людини при Університеті Есекс (Об’єднане Королівство) Ральфом Крошоу навчального посібника для викладача "Права людини і правоохоронні органи";
  • розробку учасниками семінару case studies для обговорення;
  • ознайомлення із ситуацією порушення прав людини працівниками міліції в Україні;
  • залучення учасників семінару до сучасних методів навчання.
  • За результатами серії тренінгів було видано два навчально-методичних посібники: "Поліція та права людини" і "Процесуальне інтерв’ю".

Ідея створення мобільних груп з моніторингу дотримання конституційних прав та свобод громадян є досить новою не тільки для нашої держави, а й унікальною на всьому пострадянському просторі. Но-визна полягає, по-перше, в тому, що ініціатором створення та функціонування мобільних груп став Національний університет внутрішніх справ, тобто ініціатива пішла з самої системи органів внутрішніх справ. По-друге, в мобільних групах беруть участь представ-ники недержавної правозахисної організації, які отримали можливість інспектувати роботу органів внутрішніх справ на предмет порушень конституційних прав та свобод громадян. По-третє, це практичне втілення положень Закону України "Про демократичний цивільний кон-троль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави", що фактично створює нову форму громадського контролю за діяльністю міліції.

Прототипом моделі роботи мобільних груп стала діяльність Європейського комітету з питань запобігання катуванням та нелюдсько-му або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (СРТ), який систематично здійснює свої візити у місця, де утримуються особи в стані несвободи у державах-учасницях Конвенції. Також важли-ву роль у впровадженні роботи мобільних груп відіграло вивчення досвіду роботи Незалежної асоціації відвідання місць утримання в поліції Об’єднаного Королівства. Фактично цей британський механізм був створений на виконання вимог Факультативного протоколу до Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або та-ких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, який цього року ратифіковано Україною.

Безпосередній реалізації проекту передувала тривала робота фахівців Університету. Було підготовлено та затверджено Міністром внутрішніх справ наказ № 286 від 17.03.2004 р. "Про затвердження Тимчасового положення про мобільні групи з моніторингу дотримання конституційних прав і свобод громадян у діяльності органів внутрішніх справ", затверджене Положення про діяльність мобільних груп. Діяльність таких експериментальних груп охоплювала Харківську, Сумську та Полтавську області.

Перед початком роботи мобільних груп був проведений тренінг для учасників цих груп, в ході якого відбулося первинне знайомство представників Харківської правозахисної групи й працівників НУВС та Інспекцій з особового складу відділів роботи з персоналом у Харківській, Сумській та Полтавській областях. За участю міжнародних експертів бу-ло викладено сучасні методи нагляду за дотриманням прав затриманих. Так, у якості провідного експерта при навчанні членів мобільних груп бу-ло запрошено Марка Келлі, директора та засновника недержавної організації "Консультанти з прав людини" (Дублін, Ірландія), який протя-гом 10 років входив до складу інспекційної групи Європейського Комітету з питань запобігання катуванням.

Слід підкреслити, що створення та функціонування мобільних груп з моніторингу дотримання конституційних прав та свобод громадян бу-ло б неможливим без участі Харківської правозахисної групи в особі співголови Захарова Є.Ю., а також провідного експерта, адвоката Бу-щенка А.П. та завідуючої громадською приймальнею Клочко Л.М. Саме залучення недержавної правозахисної організації, використання її багаторічного досвіду в захисті прав та свобод громадян дозволило подивитися на роботу органів міліції ззовні, "свіжим оком", артикулю-вати проблеми, внести відповідні пропозиції щодо необхідних змін в адміністративну та кримінальну процедуру.

Початок діяльності мобільних груп історично співпав із подіями, які відбувалися під час виборів президента України в 2004 році, та пере-глядом ролі громадянського суспільства, який торкнувся всіх сфер суспільного життя, включаючи діяльність органів внутрішніх справ. Уперше в історії міліції України міністром внутрішніх справ було при-значено цивільну особу - Юрія Луценка. З приходом Ю. Луценка в МВС України було створено посаду Радника МВС України з прав людини та ґендерних питань, на яку й було призначено Президента жіночого пра-возахисного центру "Ла Страда - Україна" Катерину Левченко. Одним із перших її кроків на цій посаді стало вивчення досвіду НУВС у роботі мобільної групи з моніторингу дотримання конституційних прав та сво-бод громадян. Результатом цього стало підписання Міністром внутрішніх справ наказу № 536 від 08.07.2005 р. "Про створення постійно діючих мобільних груп з моніторингу дотримання конституційних прав і свобод людини та громадянина в діяльності органів внутрішніх справ". Цим наказом діяльності мобільних груп на-давався статус постійних та поширювався на територію всієї України.

Після підписання наказу робота мобільних груп прив’язувалася до вищих навчальних закладів системи МВС України та до новоствореного інституту помічників міністра внутрішніх справ - представників у регіонах. Але такий механізм функціонування зіткнувся з такими про-блемами, як:

Не в усіх регіонах є вищі навчальні заклади, їх лише 14 на 27 регіонів, а за наказом мобільні групи створюються на базі вищих навчальних закладів МВС України.

Було виявлено регіони, у яких правозахисні організації чітко не окреслили свою позицію щодо участі/неучасті в роботі мобільних груп. Існують також області, де активні правозахисні організації за час діяльності мобільних груп взагалі не проявилися. Із цим у низці регіонів зіткнулися керівники обласних міліцейських управлінь при формуванні складу мобільних груп і, не знайшовши таких, створи-ли групи без участі представників правозахисного співтовариства.
У низці регіонів міліцейське керівництво обмежило участь представників правозахисних організацій, один раз підписавши на-каз про створення мобільних груп у регіоні без можливості участі в них інших правозахисників. Це створило надзвичайну зацікавленість інших організацій, що не увійшли до наказу, та дало привід звинуватити сформовані групи у керованості, "кишеньковості" тощо.
Навіть у тих регіонах, де відбувалися виїзди мобільних груп, вони відзначалися несистемністю, відрізнялися за процедурою здійснення моніторингу, кількісним та якісним складом учасників. Ці та низку інших проблем слід було вирішити через навчання учасників мобільних груп на національному рівні. Протягом жовтня - лис-топада за фінансової підтримки Офісу Координатора проектів Організації з безпеки та співробітництва в Європі в Україні було проведено навчання членів мобільних груп з усіх регіонів України (100 осіб). Навчання було проведено фахівцями Харківського інституту соціальних досліджень: Ю. Бєлоусовим, А. Черноусовим, Д. Кобзіним, а також за участю народ-ного депутата України К. Левченко та радника МВС України з прав люди-ни та ґендерних питань О. Мартиненка, експерта Харківської правозахисної групи А. Бущенка. Навчання переважно проходило із ви-користанням активних методів, групової роботи, дискусій. Ще однією особливістю навчання було те, що в одній тренінговій групі об’єдналися співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, помічники Міністра внутрішніх справ України - представники в ГУМВС, УМВС та представники правозахисних організацій із всіх регіонів України. Форму-вання змішаних груп спрямовано на налагодження первинних зв’язків представників органів внутрішніх справ та недержавних організацій, по-будову національної мережі членів мобільних груп.

27 жовтня 2006 року з Міністерства юстиції України надійшло повідомлення про реєстрацію нового наказу від 31.08.2006 р. № 894 "Про організацію діяльності постійно діючих мобільних груп з моніторингу забезпечення прав і свобод людини та громадянина в діяльності органів внутрішніх справ", реєстраційний номер 5074. Це вже третій наказ за дворічну історію роботи мобільних груп, який має більш детально прописані повноваження членів мобільних груп, поря-док формування таких груп, надання звітів, звітування на засіданнях громадських рад з питань забезпечення прав людини в регіонах, а та-кож запропоновано форму звіту, яка покликана уніфікувати моніторингові візити по всій Україні. Звісно, навіть остання редакція наказу не вирішує остаточно всі спірні та проблемні питання, такі як узгоджений доступ учасників мобільних груп до осіб, які утримуються в ізоляторах тимчасового тримання, право проводити бесіди із особами, яким пред’явлено обвинувачення, стосовно яких триває судовий роз-гляд, проводити співбесіди із утримуваними "віч-на-віч", технологія розповсюдження інформації про результати діяльності мобільних груп тощо. Діяльність мобільних груп з моніторингу дотримання конституційних прав та свобод громадян є інноваційною, і тому всі проблемні питання можуть бути вирішені лише в ході повсякденної діяльності, з накопиченням певного досвіду виїздів.

Значний досвід, який уже мають мобільні групи в Харківській, Київській, Донецькій та Кіровоградській областях дозволяє оптимістично говорити про перспективи моніторингової діяльності цих груп. Кінцевою метою роботи мобільних груп є перетворення їх на один із національних превентивних механізмів, які необхідно створити або призначити в державі, яка ратифікувала Факультативний протокол. Навколо мобільних груп та за їх зразком можуть бути створені декілька механізмів, які працювали б в пенітенціарній системі, системі охорони здоров’я, державній прикордонній службі та Міністерстві оборони, тобто в усіх відомствах, які за своєю компетенцією мають право обмежувати свободу пересування або взагалі позбавляти її. Координуючу роль у такому конгломераті міг би відігравати Уповноважений Верховної Ради України з прав люди, на якого, власне, Законом України "Про ратифікацію Факультативного протоколу" було покладено створення або призначення національного чи національних превентивних механізмів.

Детальніше з цим проектом можна познайомитись на спеціалізованому, присвяченому цьому проекту, сайті - MobileGroups.org