Тендер на проведення аналізу потреб громади у соціальних послугах міста Чугуїв (Харківська область)

1. Мета

Загальною метою цього завдання є проведення аналізу сучасного стану та перспектив розвитку системи надання соціальних послуг, а також створення своєрідної “мапи” та надання фактичної інформації (або орієнтирів для порівняння), на базі якої Консультативна Робоча Група (КРГ) міста Чугуїв сформулює низку пріоритетів та стратегій діяльності. Результати дослідження мають висвітлювати поточні позитивні види дій та взаємодії, що наразі існують та сприяють наданню соціальних послуг місцевому населенню, містити інформацію про перешкоди та проблеми, пов’язані з такою активністю (включно із співробітництвом з НДО/громадськими організаціями), та надавати засади для потенційного розвитку та планування діяльності у середньостроковій перспективі.

2. Цілі

Конкретними цілями цього завдання є підготовка детального плану дослідження, проведення «польових» робіт та презентації результатів у вигляді фінального звіту. Досягнення означеного передбачається через:

• Збирання інформації з метою:
– визначення конкретних груп населення, які потребують більш детального вивчення;
– оцінки (в широкому сенсі) рівня соціального капіталу, що існує в місті Чугуїв;
– створення мапи виявлених потреб в наданні соціальних послуг на цій території, а також розгляду цих потреб у ширшому соціальному та часовому контексті;
– створення мапи цілей та підходів місцевих органів влади та громадських організацій.

• На базі цієї інформації визначення відповідності виявлених потреб потенційних та поточних користувачів послуг та провайдерів;
• Підготовка звіту, в якому буде викладено інформацію та аналіз, і який також міститиме попередні рекомендації щодо пріоритетів стосовно конкретних видів діяльності проекту; а також
• Перегляд цього звіту на базі обговорення з КРГ.

3. Додаткова загальна інформація:

A. Проект Європейської Комісії «Посилення ролі місцевих громад у прийнятті рішень щодо надання соціальних послуг»

Проект «Посилення ролі місцевих громад у прийнятті рішень щодо надання соціальних послуг» (далі Проект) має за мету вдосконалення політики і практики надання соціальних послуг шляхом зміцнення підходів, заснованих на врахуванні потреб користувачів послуг та місцевих громад із залученням різних типів установ та організацій (державних, неурядових та приватних).
Проект покликаний сприяти підвищенню спроможності надавати якісні й економічно ефективні соціальні послуги на рівні громади шляхом створення передумов для цього на місцевому, регіональному та загальнонаціональному рівні.

Для того, щоб досягнути основну мету, заплановано вирішити наступні завдання та виконати такі види діяльності:
1. Зміцнення потенціалу місцевих органів влади в пілотному регіоні Харківської області щодо планування, закупки/замовлення, моніторингу та оцінки політики та практики надання соціальних послуг на рівні громади;
2. Забезпечення якісних послуг за рахунок зміцнення практичного та управлінського потенціалу соціальних працівників;
3. Стимулювання розвитку потенціалу пілотного регіону Харківської області шляхом підтримки місцевих ініціатив, спрямованих на впровадження орієнтованих на потреби громади, якісних та економічно ефективних моделей соціальних послуг самим широким колом провайдерів;
4. Адвокація та підвищення рівня поінформованості на регіональному та національному рівнях з метою підвищення підтримки та розширення участі місцевих громад у процесі планування та надання соціальних послуг.

Б. Діяльність проекту в місті Чугуїв

В місті Чугуїв створена система координування надання соціальних послуг, місто відоме своїм ентузіазмом в розробці, раціоналізації та модернізації цих послуг.

Саме тому місто Чугуїв було обрано пілотним майданчиком для випробовування методів посилення спроможності місцевих громад у прийнятті рішень щодо надання соціальних послуг. Таким чином Проект підтримуватиме ініціативи міста та сприятиме розбудові сприятливого середовища та збільшенню позитивних змін.

Діяльність проекту почалася із створення та підтримки Консультативної робочої групи (КРГ), яка складається із представників ключових місцевих зацікавлених сторін, довгострокова мета яких – створення механізму спільного стратегічного планування та управління соціальним захистом та наданням соціальних послуг.

Задля досягнення цієї довгострокової мети КРГ погодилась провести оцінку потреб населення стосовно соціального захисту та надання соціальних послуг. Ця оцінка братиме до уваги:
• дані про наявні послуги,
• дані про надання цих послуг,
• аналіз ‘пробілів’ в поточному наданні соціальних послуг, та крім того
• цей первинний аналіз визначить пріоритети розвитку соціальних послуг в місті Чугуїв.

4. Завдання із проведення аналізу потреб громади м. Чугуїв.

A. Методика

Виконавець буде відповідати за розробку методології проведення цього аналізу. Однак, передбачається використання низки таких методів:

• Структуровані/напівструктуровані співбесіди (анкетування) з представниками зацікавлених в соціальних послугах сторін з усіх секторів (600 анкет);
• Збирання вторинних даних з широкого спектру джерел, що мають відношення до сфери соціального захисту та надання соціальних послуг;
• Індивідуальні експертні співбесіди/інтерв’ю (25 інтерв’ю);
• Сфокусовані групові дискусії (3 фокус-групи),
• Кейс-стаді (5 досліджень окремих випадків).

Дані збиратимуться з існуючих документів (що є в наявності у відповідних управліннях міста) та підкріплятимуться співбесідами з вищими посадовцями міста, які несуть пряму керівну відповідальність за надання соціальних послуг.

Дані щодо якості послуг збиратимуться шляхом проведення структурованих/напівструктурованих співбесід (анкетування), індивідуальних зустрічей (інтерв’ю) та фокус-груп з ключовими представниками НДО/громадських організацій та користувачами послуг (клієнтів) або членами їх родин.

Очікується, що підрядник/виконавець представить проект графіку та методологію виконання технічного завдання, а також після обговорення з менеджером Проекту та виконавчим директором протягом двох тижнів після початку дії контракту надасть більш точний та детальний план діяльності.

Б. Обсяг робіт

Підрядник/виконавець повинен брати до уваги той факт, що згідно Наказу № 648 Міністерства соціальної політики України від 15.10.2012 затверджено Методичні рекомендації визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах. Відповідно, на території м. Чугуїв органами виконавчої влади проводиться оцінка стану надання соціальних послуг місцевими провайдерами згідно із вказаною методикою. Таким чином, підрядник/виконавець повинен враховувати результати такої оцінки із метою визначення повноти зібраних даних та можливостей їх доповнення та/або вдосконалення методів збору даних та їх аналізу.

Враховуючи вищезгадане, запропонований обсяг робіт базуватиметься на таких видах діяльності:

• Попередній оцінка масштабу та глибини наявних даних, а також їх повноти – потім ці дані мають бути перевірені шляхом проведення низки співбесід із зацікавленими сторонами та користувачами послуг.
• Проведення опитування різних категорій провайдерів та клієнтів системи надання соціальних послуг на базі:

– Формулювання структури дослідження та анкет, які можна потім проаналізувати, у співробітництві з КРГ з метою забезпечення того, щоб отримані результати надавали достатню інформацію у сферах дослідження;

– Формулювання та “перевірки” з ключовими зацікавленими сторонами:
 опису поточної законодавчої та нормативної бази, що є в основі функціонування поточної системи надання соціальних послуг;
 оцінки можливостей та перешкод, з якими стикається міська адміністрація у виконанні своїх законних обов’язків;
 огляду муніципальних та організаційних структур;
 опису поточних взаємин між міською адміністрацією та громадянським суспільством; та
 аналізу потреб клієнтів та рівня їх задоволення з боку провайдерів соціальних послуг.

• Визначення низки пріоритетів щодо розвитку системи соціальних послуг, особливо стосовно людей похилого віку, людей з інвалідністю та дітей.

5. Очікувані результати робот за цим контрактом.

Очікується, що в результаті виконання цього контракту будуть надані:

• План та методологія проведення дослідження;
• Інструментарій за різними методами;
• Проект звіту за результатами дослідження для узгодження із КРГ;
• Загальний фінальний звіт.

Крім того, виконавець прийме участь в розробці та проведенні презентації для КРГ, яка готуватиметься після подання проекту звіту.

6. Терміни виконання робіт за цим завдання.

Очікується, що всі роботи (включаючи розробку методології, проведення дослідження та підготовка фінального звіту) будуть виконані протягом 3-х місяців з моменту підписання контракту/договору.

7. Звітування

Підрядник/виконавець звітуватиме менеджеру Проекту. Це буде здійснюватися шляхом поточного регулярного неформального обговорення, копіювання повідомлень електронної пошти та наданя формальних звітів та проведення зустрічей, про які йдеться вище.

Звіти мають бути написані українською мовою з коротким резюме про головні висновки англійською мовою (3-5 сторінок) та надсилатися електронною поштою менеджеру Проекту. Звіти мають бути отримані до закінчення термінів, встановлених в детальному плані дій, який має бути наданий протягом двох тижнів після початку дії контракту (див. пункт 4.А).

Просимо подавати заявки на електронну адресу [email protected] до 10 листопада 2015 року.

testimonial-bg

Контактна інформація

Напишіть нам

Ви можете зв'язатись з нами за допомогою наступної форми

[email protected]
+38 (097) 104 38 02
+38 (099) 197 20 30